Zapoznałem się i akceptuję Korzystając z serwisu potwierdzasz, że zapoznałeś się i akceptujesz politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych prowadzoną przez Automobilklub Wielkopolski.

Ruch drogowy

 

GWARĄ POZNAŃSKĄ O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO. czyli na wesoło o ważnych zasadach bezpieczeństwa ruchu drogowego 
01.04.2023

 

ANIOŁY NA DRODZE
31.10.2022


W związku z długim weekendem związanym z okresem „Wszystkich Świętych” nad bezpieczeństwem na drogach Wielkopolski czuwa bardzo duża liczba policjantów. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z przedstawicielami Automobilklubu Wielkopolski zdecydowali się dotrzeć do kierowców z apelem o zdjęcie nogi z gazu w dość nietypowy sposób – akcją profilaktyczną „Anioły na drodze”.

Okres „Wszystkich Świętych” to czas zadumy i wspomnień naszych bliskich. To czas, w którym zdajemy sobie sprawę, że nasze życie jest kruche i ulotne, że bardzo szybko możemy je stracić.

Przeprowadzana akcja dedykowana jest przede wszystkim kierowcom. Policjanci wraz z przedstawicielami Automobilklubu Wielkopolski rozdają Aniołki z przesłaniem „Niej jedź szybciej niż Twój Anioł Stróż potrafi latać”. Upominki otrzymują kierowcy, którzy jadą wzorowo i nie popełniają wykroczeń. Mamy jednak nadzieję, że przekaz akcji trafi do wszystkich kierowców i zdejmą oni nogę z gazu. Bo to prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych.

Kierowco! Zadbaj o siebie, swoich bliskich i innych uczestników ruchu drogowego!

Jedź bezpiecznie!

foto1
foto2
foto3

Źródło: https://wielkopolska.policja.gov.pl/

 


ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO OD 17 WRZEŚNIA 2022

 

 

Z dniem 17 września wchodzą w życie pozostałe przepisy zawarte w ustawie z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany w przepisach dotyczą przede wszystkim wykroczeń, które zostały uznane za najbardziej niebezpieczne m. in. naruszanie praw osób pieszych, niestosowanie się do znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej, naruszanie dopuszczalnych prędkości jazdy;

Zmiany nastąpiły także w ustawie Kodeks wykroczeń, w którym mowa o karaniu sprawców wykroczeń w ruchu drogowym działających w warunkach tzw. recydywy. Dotyczy to wybranych wykroczeń w ruchu drogowym.

(tj. art. 86 § 1a i 2, art. 86b § 1, art. 87 § 1, art. 92a § 2, art. 92b, art. 94 § 1 oraz art. 97a Kodeksu wykroczeń)

Są to wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych. Oprócz tego, że w recydywie powiększono kwotę mandatu, podniesiono również punktową wartość wykroczenia.

Recydywa dotyczy również wykroczeń przekroczenia prędkości w przedziale od 31 km/h

Za recydywę będzie uznawane co najmniej dwukrotne popełnienie tego samego wykroczenia w okresie 2 lat, a grzywna będzie nakładana w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy przewidzianej za to wykroczenie.

Następują zmiany w systemie punktowym

Wprowadzone zostają zasady prowadzenia ewidencji przez Policję.

( określone w art. 17 ustawy zmieniającej tj.:)

 • w ewidencji gromadzone będą dane o wszystkich osobach, w tym nie posiadających żadnych uprawnień, które dopuściły się naruszenia przepisów ruchu drogowego kierując pojazdem silnikowym, pojazdem szynowym lub motorowerem;
 • punkty będą przypisywane w skali od 1 do 15, a ich usunięcie z ewidencji nastąpi po 2 latach od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie albo po 2 latach od daty uiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego; (do tej pory maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia wynosiła 10 punktów)
 • system informatyczny przy wykorzystaniu którego prowadzona jest ewidencja zostanie połączony z systemami Urzędu Skarbowego w Opolu i Głównego Inspektoratu Drogowego, co pozwoli na bieżące monitorowanie dokonanych wpłat z tytułu grzywien w drodze mandatów karnych;
 • zniesiona zostanie możliwość odbycia kursu redukującego liczbę przypisanych punktów.

Wykroczenia:

 1.  Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem. – 15 pkt. (1500/3000) – recydywa
 2. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście. – 15 pkt. (1500/ 3000) - recydywa
 3. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania. – 8 pkt. (1500/3000) - recydywa
 4. Objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone – 15 pkt. (2000/4000 zł.) recydywa
 5. Wjeżdżanie na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały – 15 pkt. (2000/4000) - recydywa
 6. Wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – 15 pkt. (2000/4000 zł. ) – recydywa
 7. Niestosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu – 15 pkt.
 8. Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim (A09) – 15 pkt.
 9. Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 „Stop” – 8 pkt. (300 zł.)
 10. Niestosowanie się do sygnałów świetlnych – 15 pkt.
  (czerwone światło)
 11. Zakaz wjazdu – 8 pkt. (100 zł.)
 12. „strzałka kierunkowa” – 5 pkt.
 13. Zakaz wyprzedzania – 15 pkt,
 14. Naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem – 12 pkt. (500 zł. )
 15. Kierowanie pojazdem mechanicznym nie mając uprawnienia wymaganego dla danego rodzaju pojazdu – 10 pkt. (200 zł. )
 16. Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych – 15 pkt. (2000 zł.)
 17. Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – 15 pkt.
 18. Przewożenie jednego dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 5 pkt. – 300 zł.
 19. Przewożenie dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 10 pkt.
 20. Przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami – 15 pkt.
 21. Prędkość:
 •  do 10 km/h – 1 pkt. (50 zł.)
 • od 11 do 15 km/h – 2 pkt. (100 zł.)
 • od 16 do 20 km/h – 3 pkt. (200 zł.)
 • od 21 do 25 km/h – 5 pkt. (300 zł.)
 • od 26 do 30 km/h – 7 pkt. (400 zł.)
 • od 31 do 40 km/h – 9 pkt. (800/1600 zł.)
 • od 41 do 50 km/h – 11 pkt. (1000/2000 zł.)
 • od 51 do 60 km/h – 13 pkt. (1500/3000 zł.)
 • od 61 – 70 km/h – 14 pkt. (2000/4000 zł.)
 • o więcej niż 70 km/h – 15 pkt. (2500/5000 zł.)

 


BĄDŹ BEZPIECZNY odc. 2 - cykl Swarzędzkiej Telewizji Kablowej poświęcony kwestiom bezpieczeństwa ruchu drogowego 


 


"Z nowym rokiem, nowym krokiem..."


taryfikator


BĄDŹ BEZPIECZNY odc. 1 - cykl Swarzędzkiej Telewizji Kablowej poświęcony kwestiom bezpieczeństwa ruchu drogowego 


 


ŚWIEĆ PRZYKŁADEM! - kampania profilaktyczna Komendy Głównej Policji i Polskiego Związku Motorowego 

 
 


BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY - praktyczne porady dla dzieci i rodziców na rok szkolny


 


ZMIANY W PRZEPISACH RUCHU DROGOWEGO OD 01.06.2021 r.

 odc.1                                                            

         

odc.2 

odc.3 

                   


BEZPIECZNE WAKACJE - WAŻNE ZASADY!


 


WAKACJE POCZEKAJĄ, ZWOLNIJ! - ku przestrodze


   


ZMIANY W UTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM OD 01.06.2021 r.
26.04.2021


W dniu 1 czerwca br. zgodnie z Ustawą z dnia 25 lutego 2021 r. z zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, Dziennik Ustaw z dnia 15 marca 2021 r. Poz. 463, wejdzie w życie szereg zmian przepisów ruchu drogowego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

 • Pierwszeństwo pieszego: „Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych, ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.”;

Utrzymany zostaje przepis, który zabrania pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym również na przejściu dla pieszych.

 • Zakaz korzystania z telefonu przez pieszego: „Zabrania się … korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych – w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.”;
 • Minimalny odstęp na autostradzie i drodze ekspresowej: „Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.”;
 • Dopuszczalna prędkość pojazdu w obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h przez całą dobę;
 • Nakaz zmniejszenia prędkości i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub na to przejście wchodzącemu; kierujący tramwajem ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu;


 

 


ZMIANY W UTAWIE PRAWO O RUCHU DROGOWYM OD 20.05.2021 r.
26.04.2021


W dniu 20 maja br. zgodnie z Ustawą z dnia 30 marca 2021 r. z zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, Dziennik Ustaw z dnia 19 kwietnia 2021 r. Poz. 720, wejdzie w życie szereg zmian przepisów dot. ruchu drogowego.

Najważniejsze zmiany wprowadzone ww. ustawą to:

 • Wprowadzenie pojęcia „urządzenie wspomagające ruch”: „urządzenie wspomagające ruch – urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczone do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni”;
 • Wprowadzenie pojęcia „hulajnoga elektryczna”: „hulajnoga elektryczna – pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”;
 • Wprowadzenie pojęcia „urządzenie transportu osobistego”: „urządzenie transportu osobistego – pojazd napędzany elektrycznie, z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe”;